Inledning Nuläge Vision Hemsidan

Verksamhetsberättelse för år 2002

Styrelsen för Ruda Samhällsförening  får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2002, som är föreningens 25 år.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 12 mars 2001  i Folkets Hus.

Styresen har från årsmötet haft följande sammansättning:

Ordförande: Inga-Lill Andersson
Vice ordförande
: Rune Hellquist
Kassör: Sven-Allan Törnqvist
Sekreterare:
Laila Hellquist
Ledamöter: John Bylund,
Eva Kennedy, Stig Karlsson, Nils-Gustav Runborg, Annkie Nyström

Suppleanter: Ingrid Bylund

Mötesverksamhet: Under året har 10 protokollförda styrelsemöten hållits.

 • I januari informerades vi av Willy Liljegren om det föräldrakooperativa dagiset Solrosen.

 • Vid styrelsemötet (16/9) med Lise-Lott Jarnerup och Maggan Bergstöm diskuterades om: Stationshuset, Grönskåra - träffen, vykort, invigning av naturstig i Rudahagarna.

 • Ett allmänt möte hölls (14/2) med besök av Vägverket och kommunrepresentant. Det handlade om vattensamlingar, trottoarkanter, hastighetsbegränsningar och framtida vägsträckningar.

 • På Årsmötet (14/3) berättade Gunilla Schollin-Borg om Rudaprojektet (om den förorenade marken vid fd Ruda Glasbruk och fd Ruda Exportträ).

 • Allmänt möte(12/12) om stängningen av Högsby Sparbanks kontor i Ruda.

 • Möte (15/3) med Bodil Lidberg, Emåprojektet, som vill inventera intressanta besöksmål utmed Emån kring Ruda.

 • Möte (10/9) med Peter Silack, tekniska kontoret ang. städning - upprustning av lekparken på "Fader Udde-området" samt skateboardbanan och upprustning av gräsmatta mittemot Konsum.

Samhällsföreningen har deltagit i:

 • Vägverkets möte i Stabygården (17/1) om förbättring av väg 34.

 • Kommunens möte på Tegelbruket (10/4) om " Mötesplats Högsby och blivande golfbanan vid Solhöjden. Rolf Möller resp. Göte Karlsson informerade.

 • Smålandsgruppen FGH´s årsstämma (12/4) i Åseda.

 • En resa utmed Emån (6/5), som Earnieprojektet stod för och vars syfte var att visa olika besöksmål och bilda nätverk mellan olika föreningar/besöksmålsarrangörer.

 • "Tidigt samrådsmöte" (7/5) i Kommunhuset angående de förorenade områdena.

 • Ett seminarium i Wallby (21/5) om besöksnäringar. 

 • Byalagsträff i Grönskåra (2/9).

 • Ett seminarium i Oskarshamn (12/9) om "Agenda kulturarv" som Länsstyrelsen, Kalmar Museum och Regionförbundet stod värd för.

 • Ett "Mål 3" -möte i Högsby , som resulterade i att vi sökt och fått pengar för förberedelse till "Fotbollsgolf i Ruda".

 • Landsbygdskonferensen i Emmaboda ( 24-25/10)

 • Informationsmöte som kommunen hållit om deponeringen av förorenat material från fd Glasbruket och Exportträ. Deponin blir klar under 2004.

öreningen har skickat skrivelser och haft kontakt med kommunen, länsstyrelsen, vägverket om:

 • Vikten av att ha ett dagis i Ruda.

 • Uppsnyggning i Ruda.

 • Det fallfärdiga tyskägda huset i Släthult.

 • Huset närmast skolan.

 • Synpunkter på översiktsplan över Allgunnenområdet.

 • Att anlägga en skateboardbana på parkeringsplatsen mitt emot Konsum.

 • Vikten av att ha biblioteket kvar i befintlig lokal.

 • Nytt fundament för milstenen (nära Göte Erlandssons tomt). 

 • Hastighetsbegränsning till 50 km/tim genom Släthult.

 • Remissvar ang " Kommunens landsbygdsstrategi"

 • Projektet "Konsumera Friskt".

 • Stationshuset.

 • Yttrande över området nära Samuelssons Svarveri.

 • Uppsamlingskärl för glödlampor.

Övrigt

I februari var vi tvungna att stänga caféet och något senare även lämna Konferensrummet samt en uthyrningslägenhet i "Hyreshuset" Östra Långgatan. Caféet och Konferensrummet skulle bli en stor lägenhet tillsammans med "ITV-lägenheten".

Samhällsföreningens "nya" kontorsrum ligger på övervåningen i Tallåsen Bygg´s lokaler på Windals väg 2. Vi har dock kvar samma telefonnummer 0491-22275.

Bastuföreningen har fått 10.000:- ur Fredmonts Fond.

Ruda IF har fått larmet från Caféet, som Studiefrämjandet bekostade förra året.

"Turism i Högsby", där vi varit medlemmar skall ombildas och har betalat tillbaks medlemsavgiften.

Den 25/5 hölls åsstämma för Konsum i Ruda. Samhällsföreningen skickade ut en enkät före stämman till samliga hushåll i byn, för att få svar på vad de tyckte var positivt och negativt med butiken.

Vi har även skickat ut en "pelletsenkät" till samtliga hushåll. Jonny Axelsson har fått namn och adress på intressenterna, eftersom han tar hem pellets och säljer i "storpack".

Vi har tagit fram underlag för ett vykort över Ruda. Det trycks under våren 2003.

Den 16/6 hyrde vi en buss för "årets-by-pengarna" och for till Huseby.

Vi har arbetat med:

 • Skötsel av dammen, grönområdena, sofforna samt blomsterplanteringen vid Konsum och Lusthuset.

 • De 6 anslagstavlorna, som används flitigt.

 • En brevlåda för "lokalpost" till Samhällsföreningen har satts upp på anslagstavlan vid Konsum och töms varje vecka!

 • Lekparken har upprustats liksom bord och bänkar på Ruda Torg

 • Diskuterat "övertagande" av Stationshuset från Ungdomsföreningen. Vi beslutade efter olika kontakter att vi inte vill/orkar.

Varit har medverkat:

 • vid försäljningen av Rudaboken.

 • vid Julgransuppsättningen

 • och anordnat Julgransraskningen.

Grannsamverkan i Ruda organiseras under Samhällsföreningen med en egen arbetsgrupp med Eva Kennedy som Huvudkontaktman. Dessutom finns fem kontaktmän / kvinnor med ansvar för var sitt område i samhället. Separat verksamhetsberättelse finns.

Underteckad av Styrelsen