Inledning Nuläge Vision Hemsidan

 Årsredovisning 1998

Styrelsen för Ruda Samhällsförening med org.nr 832800-8993 får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret1998, föreningens 21:a.

Förvaltningsberättelse
Ordinarie föreningsstämma hölls den 9 mars i Ruda Folkets Hus. Medlemsavgiften är 50 kr /hushåll. Föreningens fortfarande höga omsättning förklaras av det pågående EU/LeaderII-projektet (beskrivs längre fram i årsredovisningen).

Styrelsens har fr.o.m. årsmötet haft följande sammansättning:

Inga-Lill Andersson Ordförande
Rune Hellquist Vice ordförande
Laila Hellquist Sekreterare
S-A Törnqvist Kassör

Jan-Olof Johansson Ledamot
Grey Lindström Ledamot
Andreas Brink Ledamot
Mikael Nåtling Ledamot
Marianne Samuelsson Ledamot

Suppleanter har varit :

Elisabeth Johansson, Lars Thörnvall, John Bylund & Henrik Kangefjärd.

Revisorer :

Harry Måhlberg och Bertil Andersson

Deltidsanställd i projekt Grannskapscentral :

Göran Björkvall (t.o.m. augusti -98).

Organisering
För att organisatoriskt klara verksamheten på ett smidigtsätt arbetar föreningen i projektgrupper (ex. Rudadagen, Grannskapscentralen, miljö och turism). Dessa kan bildas tillsammans med andra föreningar och ha möjlighet att knyta till sig externa "förmågor". Samarbete och flexibilitet är med andra ord nyckelbegrepp. Administrationen är i stora delar datoriserad.

Mötesverksamhet
Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda styrelsesammanträden. Därtill kommer projektgruppsmöten, föreningsträffar (ex. Rudadagsplanering) och s.k. Byagruppsmöten. Med kommunala företrädare har hållits två möten. Ett om dagvattenavrinning och ett om nyordning inom den s.k. hemskyddsorganisationen där även civilförsvaret deltar. Ett möte med Vägverket om utformandet av trafiksäkerheten genom samhället i samband med anläggandet av gång / cykelbanor. Ett projekt som Samhällsföreningen efterlyst länge.

Skrivelser har författats och tillställts berörda instanser i följande ärenden.
Till Regionförbundet tillsammans med 10 andra samhällsföreningar i mellanlänet ang. upprustning av riksväg 34. Till Högsbykommun ang. uppsnyggning av centrum, kritik mot rivningsbeslut av hyresfastighet, förslag om inrättande av kommundelsnämnder, kritik mot förslag att projektera förbifart utanför Ruda och trafiksituationen på Andrées väg.

Samhällets julgran och knutsdans
Traditionsenligt har det funnits julgran på Ruda Torg. Knutsdansen (med sång, musik, tomtar och glögg) har anordnats och godispåsar delats ut till barnen.

Rudadagen
För femte året i rad arrangerades nöjes & kulturevenemanget Rudadagen tillsammans med ett tiotal andra föreningar. Som vanligtbjöds ett brett heldagsprogram för alla åldrar med bl.a. sång, dans, musik, utställningar, tivoli, veteranfotboll. Trots att vädrets makter stod oss bi, kom denna juni lördag mycket färre besökare än åren innan.

Sommar-Cafe
För tredje året drevs i vår regi sommarkafé. Liksom fjolåret i det semesterstängda biblioteket. I verksamheten fanns förutom kaffeservering med bl.a. kakor från Eezy Bake även försäljning av glass samt utställning/ försäljning av lokalt tillverkad slöjd och konst. En viss turistinformation kunde också tillhandahållas.

Projekt Grannskapscentral räddade Biblioteket
Under hösten omarbetades projektbeskrivningen så att mycket mer ryms inom dess ramar. Syftet är att med Grannskapscentralen /biblioteket som bas initiera, driva, bevaka och samordna verksamheter som kan vara till gagn för bygden och dess invånare. Där finns tre datorer i nätverk uppkopplade mot Internet samt en mängd olika program. Allt till för Rudaborna. Där finns också försäljning av hantverksprodukter från bygden och en kaffe- automat. Projektet stöds av EU/ LeaderII.

Ruda på Internet
På vår hemsida finns orten beskriven med en mängduppgifter, företagsregister och föreningsregister. Där finns också elektronisk tidning vi kallar e-Nytt. Alla är hjärtligtvälkomna att bidra med texter, bilder, poesi, recept, annonser, roliga historier eller vad det nu kan vara. För den som inte har en uppkopplad dator hemma går det utmärkt att komma in på biblioteket/Grannskapscentralen och "surfa" eller köpa en utskrift.

Fortsatt försköning av samhället
Genom föreningens försorg gjordes området intill Sparbanken (känt som Veras kurva) i ordning med stöd av kommunen. Dessutom har inköpts en åkgräsklippare. Till denna bidrog även Sparbanken. Föreningen sköter dessutom fontänens rengöring/vattenpåfyllnad och plantering på torget.

Temakväll
En kväll på temat Gamla Rudabilder arrangerades i december då Rudakonstnären Paul Lager visade sina alster och berättade om människor och historia.

Julmarknad
Den 13 december arrangerades en liten julmarknad på torget ochi biblioteket i samarbete med Ruda IF och Ungdomsföreningen.

Det kan väl knappast undgått någon att vi faktiskt bodde i Årets kommun 1998. Samhällsföreningarnas och byalagens arbete bidrog i högsta grad till denna ärofyllda utmärkelse. I oktober hölls en landsbygdskonferens i Högsby och förstaveckan i november en utställning om vår kommun på Stockholms Central. Naturligtvis var Ruda representerat.

En bok om Ruda
Sedan några månader tillbaka arbetas det med en bok om Ruda. Det är Ingemar Gustavsson som arbetar med detta och sammanställer material som går att få ihop. Den kommer så småningom att ges ut med stöd av Ruda Samhällsförening.

När Ni behöver hjälp...
med informationsblad, annonser, skrivtjänster, bokföring, informationssökning, Internetsidor eller kanske behöver en datorarbetsplats
vänd Er till Ruda Grannskapscentral