Inledning Nuläge Vision Hemsidan

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED RUDA SAMHÄLLSFÖRENING 2000.03.13 HOS PRONOVA MÖBELHANTVERKET AB I RUDA.

§1
Inga-Lill Andersson hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
§2
Förslag till dagordning fördrogs och godkändes.
§3
Till ordförande för årsmötet valdes Inga-Lill Andersson.
§4
Till sekreterare för årsmötet valdes Laila Hellquist.
§5
Till att justera dagens protokoll valdes Grey Lindström och John Bylund.
§6
Inga-Lill föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§7
Kassörens förvaltningsberättelse genomgicks av Sven-Allan Törnqvist.
Den godkändes och lades till handlingarna.
§8
Revisionsberättelsen föredrogs av Laila Hellquist. Den godkändes och lades till handlingarna. §9
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§10
Beslutades att medlemsavgiften skall vara oförändrad. (50:-/hushåll/år)
§11

Val

a) till ordförande på 1 år omvaldes Inga-Lill Andersson
b) (ledamöter med ett år kvar Sven-AllanTörnqvist, Laila Hellquist, John Bylund)
c) beslutades att öka styrelsen från 9 till 11 ledamöter
till ledamöter för 2 år omvaldes Rune Hellquist
omvaldes Mairon Svensson
omvaldes Grey Lindström
nyvaldes Eva Kennedy
nyvaldes Horst-Dieter von Witting
d) till ledamöter för 1 år nyvaldes Berit Laitinen
fyllnadsvaldes Stig Karlsson
e) till suppleanter för 1 år nyvaldes Jeanette Petersson
nyvaldes Jan-Åke Pettersson
nyvaldes Jan Samuelson
f) till revisorer för 1 år nyvaldes Åke Andersson
nyvaldes Nils-Erik Nilsson
g) till revisorsuppleanter på 1 år nyvaldes Marika Rosell
nyvaldes Jan-Olof Johansson
h) valberedning Jan-Olof Johansson (sammankallande)
Stig Karlsson

§12
Övrigt:
Sågverksområdet diskuterades livligt. Beslutades att Samhällsföreningen tillskriver kommunen med ett hårt och bestämt brev om hur allvarligt vi ser på situationen. Förklara hur farligt området är, både vad gäller vatten och farliga fläktdelar mm.
Något måste snarast göras innan någon allvarlig olycka händer. Kan inte kommunen göra något, går vi detta år vidare till länsstyrelsen och media (tidningar och tv) och bjuder hit dem. Höra med de närliggande företagen om de inte kan gå ihop om en skrivelse också.
Tornet i Släthult diskuterades. Rykten har gått att tornet skall rivas, att militären skall flytta mm. Samhällsföreningen tar reda på fakta och ser om vi ev kan ordna något vid tornet.
Grönområdet bakom trädgårdsaffären diskuterades. Det är en fd gräsmatta med maskrosor. Vad kan vi göra? Plantera buskar kanske.
Stenmuren vid torget diskuterades. Det fattas alltid "toppstenar" på muren, som då ser dålig och trasig ut. Kan vi få kommunen att åtgärda detta? Vi har haft uppe detta 5-6 gånger med Mats Petersson, Högsby Kommun. Vi skriver igen.
§13
Anders Olsson berättade om Pronova. Därefter följde en intressant rundvandring i verkstadslokalerna. Pronova började 1986 i Blomstermåla och kom 1992 till Ruda.
Företaget har 15-17 personer anställda och tillverkar inredning och möbler. Stora kunder är Apoteksbolaget, SAS och Hästens Sängar. De tillverkar även data-platsautomater till Arbetsförmedlingarna samt hörsalsstolar till Högskolor och Universitet. Det var med stort intresse de 18 närvarande tog del av företagsinformationen.
§14
Kvällen avslutades med dricka och frukt. Inga-Lill tackade de närvarande för visat intresse och riktade stort tack till kvällens värdar Leif och Anders Olsson.
Ruda 2000-03-13


Vid protokollet: ............................................. ........................................
Laila Hellquist Inga-Lill Andersson


Justeras: .......................................................... ............................................
Grey Lindström John Bylund