Inledning Nuläge Vision Hemsidan

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED RUDA SAMHÄLLSFÖRENING 2002.03.14 I FOLKETS HUS

§1
Inga-Lill Andersson hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.                                                             

§2
Till ordförande för årsmötet valdes Rune Hellquist. Till sekreterare för årsmötet valdes Laila Hellquist.

§3
Förslag till dagordning fördrogs och godkändes.

§4
Till att justera dagens protokoll valdes Ingrid Bylund och Eva Kennedy.

§5
Fastslogs att årsmötet var i laga ordning sammankallat (mer än 8 dagar före mötet).

§6
Rune föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§7
Kassörens förvaltningsberättelse genomgicks av Sven-Allan Törnqvist. Den godkändes  och lades till handlingarna.

§8
Revisionsberättelsen föredrogs. Revisorerna pekande på att årsredovisningen inte upprättats i enlighet med praxis och tillämplig svensk revisionssed. Medlemsavgifterna har inte tagits upp som en intäkt utan i stället som ett tillskott av eget kapital. (de senaste åren har årsredovisningen utförts på detta sätt, utan anmärkning). Revisorerna avstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs och att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag.
Då inga pengar fattas och det bara är ett bokföringsteknisk arbete att utföra, beslutade årsmötet att styrelsen ser till att resultat- och balansräkningarna ändras enligt revisorernas förslag.

§9
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§10
Årsmötet beslutade - att med beaktande av revisorernas påpekande och åtgärd enligt §8, att föra över det sålunda uppkomna resultatet i ny räkning.

§11
Beslutades att medlemsavgiften skall vara oförändrad. (50:-/hushåll/år)

§12
Beslutades att ändra antalet ordinarie styrelseledamöter från 11 till 9 och antalet suppleanter från 3 till 1. 

§13 Val

a) till ordförande på 1 år omvaldes Inga-Lill Andersson
b) ledamöter med ett år kvar Sven-AllanTörnqvist, Laila Hellquist, John Bylund, Stig Karlsson
c) till ledamöter för 1 år Berit Laitinen avgår på egen begäran och ersätts genom fyllnadsval av Nils-Gustav Runborg
d) till ledamöter för 2 år omvaldes omvaldes Rune Hellquist
omvaldes Eva Kennedy
nyvaldes Annkie Nyström
e) till suppleanter för 1 år omvaldes Ingrid Bylund
f) till revisorer för 1 år omvaldes Jan Olof ”Nole” Johansson och Birgitta Karlsson
g) till revisorsuppleant på 1 år omvaldes Marika Rosell
h) valberedning Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare för att finna valberedare
Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare för att finna ytterligare valberedare.

 §14 Övrigt:
Inga övriga frågor kom upp, varför årsmött avslutades av Inga-Lill.

Gunilla Schollin-Borg visade OH-bilder och berättade om hur projektet med den förorenade marken både vid fd Ruda Glasbruk och vid fd Ruda Exportträ startat och gått vidare och vad som nu händer. Fram till år 2005 är projektet planerat att pågå.
                                                                                                           Ruda 2002-03-1
4

Vid protokollet: Laila Hellquist(sekr), Inga-Lill Andersson (ordf)

Justeras:            Ingrid Bylund            Eva Kennedy