Inledning Nuläge Vision Hemsidan

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED RUDA SAMHÄLLSFÖRENING 2006.04.10 HOS OSCARSSONS MÖBEL

Närvarande:
Ett 30-tal medlemmar hade hittat till Oscarssons och fick en intressant redogörelse av Lennart Oscarsson. Han berättade att företaget gick mycket bra och att alla produkterna var egendesignade. Vi fascinerades av de stora fantastiska maskinerna som kunde slipa och borra åt olika håll.

Efter studiebesöket återgick vi till matsalen och årsmötesförhandlingarna.

§1
Inga-Lill Andersson hälsade alla välkommen

§2
Till ordförande för mötet valdes Rune Hellquist och som sekreterare Laila Hellquist

§3
Dagordningen godkändes och fastställdes.

§4
Till justerare valdes Stig Karlsson och Mikael Nåtling.

§5
Fastslogs att mötet var i laga ordning sammankallat.

§6
Rune föredrog styrelsens verksamhetsberättelse, som även var med i utskick / kallelse. Den godkändes och lades till handlingarna.

§7
Kassören Sven-Allan Törnqvist föredrog förvaltningsberättelsen. Inga ytterliga frågor kom upp, varför den ekonomiska rapporten lades till handlingarna. Sven-Allan fick mycket beröm för sitt kassörsarbete.

§ 8
Sven-Allan föredrog revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§ 9
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet.

§10
Nettoresultatet 18.785 kr förs i ny räkning

§11
Fastställande av medlemsavgift. Under året har 136 hushåll betalat, vilket är en liten uppgång från året före. I Ruda bor ca 300 hushåll.
Mötet enades om att höja medlemsavgiften till 100 kr/hushåll 

§12 Val

a) till ordförande på 1 år omvaldes Inga-Lill Andersson
b) Fyllnadsval på 1 år nyvaldes Ingrid Bylund
c) till ledamöter på 2 år omvaldes Rune Hellquist,
omvaldes
Kerstin Levin,
omvaldes
Sven-Allan Törnqvist
nyvaldes
Weronicha Svaleng
d) ledamöter med ett år kvar Laila Hellquist,
Lennart Bodin,
Stig Karlsson
e) till suppleanter för 1 år omvaldes Ingela Jacobsson
omvaldes Bernt Persson
nyavldes
Margaretha Alverholm
nyvaldes Carina Bylund-Sarnelid
f) till revisor för 1 år omvaldes Jan Olof "Nole" Johansson 
g) till revisorsuppleant på 1 år nyvaldes Willy Liljegren
h) valberedning Valberedning
omvaldes Jan Nilsson (sammankallande)
nyvaldes Mikael Nåtling

§13
 Övriga frågor:

  • Information om Luffarutställningen, som går av stapeln den 27/4 kl 19.00 i Folkets Hus. Entré: 40:- för icke medlemmar i RSF.

  • Information om namnförslag och invigning av "deponikullen". Invigningen blir den 31/5.06.

  • Rune informerade om Grannsamverkan. Vi måste få fler ombud (helst 12), så alla områden har en representant. Ett nytt namn fick vi under kvällen.

  • Rune informerade om Biblioteket och pengaproblemet att betala hyran. Vid kommande KBR´s träff i Björkshult kanske vi kan få någon idé, då Uffen Redhe (troligen) kommer.

  • Inga-Lill och Rune informerade om "området bakom Bilisten". Lennart Bodin har varit i kontakt med Bo Johansson på kommunen och ska kontakta Christina Dahlén. Kerstin och Hasse pratar med PRO´s Åke Andersson om boulebana. Vi planerar äventyrsbana, att flytta och renovera lusthuset, att använda Fotbollsgolf-kiosken samt att flytta en lekpark till området. Vi bör även ta kontakt med Vägverket om lekpark.

  • Rune informerade om de begagnade datorer från Landsbygdscentrum, som är till salu.

Kvällen avslutads med underbara smörgåstårtor som Kerstin Levin hade gjort och ett stort tack till Lennart Oscarsson för rundturen i fabriken samt lån av årsmöteslokal.

Ruda 2006-04-10

Vid protokollet: Laila Hellquist(sekr), Rune Hellquist (v.ordf)

Justeras:           Stig Karlsson               Mikael Nåtling