Inledning Nuläge Vision Tillbaka


Vision Ruda 2020

Framtiden är inte någonting som är – den skapas.

FÖRDELAR MED ATT BO I MINDRE SAMHÄLLEN
   Ruda är fortfarande ett samhälle där man är nära varandra, man litar på och lyssnar på varandra och rädslan för våra olikheter har i det närmaste försvunnit. Vi har fått många nya innevånare, som startat små företag inom både tillverkning och service. En kombination av småskalighet, närheten till naturen samt låga lokal-/markkostnader gör att många finner våra bygder intressanta att arbeta och bo i.
   Vi har kvar skolan, butiken, serveringen, servicestationen och barnomsorgen. Flera butiker och verksamheter har tillkommit.
   Nya seniorbostäder har byggts, så att de äldre kan bo kvar på hemorten. Detta frigör de större villorna till inflyttande barnfamiljer.
   Nu, då tågen stannar i Ruda, har det även byggts små ungdomslägenheter. Ungdomar som studerar kan bo kvar i Ruda och pendla till gymnasier och högskolor i Oskarshamn, Kalmar och Växjö.
   Alla befintliga lokaler har fyllts upp av små företag med 1-5 anställda. Även de större industrierna har vuxit. Olika verksamheter har tillkommit.

FÖRDELAR MED ATT FLYTTA FRÅN STORSTA´N
   År 2020 har de IT-relaterade arbetena ökat ytterligare. Distansarbete har blivit betydligt vanligare, vilket innebär att fler ”stadsbor” sökt sig ut till småorterna med billigare hus/tomter. Samarbetet över kommungränserna är omfattande. De små kommunerna har tack vare samarbete kunnat ha kvar ”all” service för sina kommuninvånare.
   Vårt geografiska läge med närhet till Kalmarsund och Östersjön gör att den ökade handeln österut har kommit igång rejält. Vi kan sälja vår högteknologi till länderna på andra sidan Östersjön.
   Den relativa närheten till europeiska kontinenten via Öresundsbron är också en positivt bidragande faktor till att vi fått många fler turister i området och därmed turistföretagare.

KOMMUNIKATIONER
   Genom upprustning av bl.a. riksväg 34 har vi fått en påtaglig närhet till kustområdet. Man färdas mycket snabbt och trafiksäkert till E 22:an och dess förbindelse med Kalmar/Karlskrona & Mönsterås/Norrköping o.s.v. Sedan flera år gäller fossilfria drivmedel. De miljövänliga mackarna finns numera i många samhällen.
   Trots att bilarna i det närmaste blivit miljöanpassade, har de allmänna kommunikationerna naturligtvis en mycket viktig roll. Kustpilen är en snabb och bekväm tågförbindelse som nu går från Karlskrona via Kalmar till Linköping, Mälardalen och Stockholm, med flera turer varje dag. Det ger oss också bättre möjligheter till handel och turismutbyte med länderna på andra sidan Östersjön.
   Från Kalmar och Oskarshamns flygplatser går det att flyga till både Stockholm och Malmö över dagen. Även flygresandet med charter har ökat från närbelägna flygplatser.

STUDIER
   Antalet högutbildade har ökat markant sedan år 2000. Här har sammanslagningen av högskolorna i Kalmar och Växjö spelat en stor roll. Möjlighet till distansstudier har också utvecklats ytterligare. Tåget till Kalmar går ofta. ungdomarna kan bo kvar hemma och pendla till högskolan i Kalmar.
De lokala skolorna är även uppkopplade mot ett centralt system, så de kan förse elever och lärare med kontinuerligt uppdaterat materiel. Med bl.a. teknikens hjälp har man hög undervisningskvalité.

FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD
   Jättegenerationen ”40-talisterna” har nu gått i pension och lämnat många nya jobbmöjligheter för den yngre generationen. Eftersom dessa pensionärer är en stor grupp, som är förhållandevis kapitalstark, kommer de att ställa höga krav på tillvaron. Speciella seniorboenden med väl utvecklad service, bra närmiljö, teknik och gemenskap växer fram. Många arbetstillfällen tillkommer inom olika vårdsektorer.
   Det finns ett antal industrier kvar, som är högt utvecklade och som erbjuder kundanpassade produkter.
   Sysselsättningen inom turistindustrin går mer och mer mot service/upplevelser.
Våra ”röda stugor” i skogen, som många utländska turister köper/köpt, ger arbeten inom snickeri, husbyggnation och service.
   Många kan välja att arbeta hemifrån via IT, men väljer att arbeta från ett ”samlingskontor” nära bostaden. Här sitter folk från grannskapet och det blir mer social gemenskap. Här finns också restaurang, dagis, kroppsvård mm ”runt knuten”.

FRITIDEN I RUDA
   Ruda har hög attraktionskraft, vilket man delvis kan tacka de mycket aktiva föreningarna för. En verksamhet, som ger meningsfull och rolig fritid för alla åldrar och intresseriktningar. Kontinuerligt ordnas föreningsträffar. Här avhandlas och utvärderas samarbeten och allehanda frågor som rör orten. Vid vissa tillfällen bjuds nyinflyttade in och hälsas hjärtligt välkommen i gemenskapen. De får information om utbudet av aktiviteter samtidigt som den så viktiga grogrunden för sociala kontakter ges. På det här viset får också föreningarna fler medlemmar. Ruda är "en öppen famn" och de som flyttat hit, vill gärna stanna kvar.
   Genom det mycket fina samarbetet mellan kommun, föreningar och kvartersgrupper har Ruda blivit mycket vackert med välskötta trädgårdar och parkområden. På sommaren anordnar föreningarna gemenskapsdagar med kultur, aktiviteter och feststämning som utgångspunkt. I vintermörkrets januari går dom allra flesta och ser den så populära nyårsrevyn med Rudisarna.

ENERGISATSNINGEN
   Det som allra mest bidragit till sammanhållningen och den nya Rudaandan och som faktiskt placerade Ruda på världskartan var den framsynta energisatsningen. Redan innan oljan började sina och ”peak oil” hade drivit oljepriserna till skyhöga nivåer var lilla Ruda i Småland självförsörjande med energi!
   Det började med ett stormöte om sol el. Många ville satsa men tyckte elbolagen betalade för dåligt för överskottet och att solcellerna var för dyra. En arbetsgrupp förhandlade fram ett förmånligt netto elavtal för hela Ruda. Ett mycket bra pris på solceller för ett hundratal villor, några industrilokaler och flertal lantbruksbyggnader förhandlades även fram. Det blev mycket lönsamt och hjulen rullade på. Många satsade samtidigt på alla möjliga typer av vindsnurror/vindturbiner. Resultatet blev att byn nära nog blev självförsörjande på el och producera ett överskott om fem år.
   En kollaps i det gamla och överbelastade avloppsnätet blev nästan samtidigt startpunkten för ännu en revolution: Biogasen. Ett team bidades av folk från byn och kommunen och biogasexperter.
   På kort tid drogs riktlinjerna upp: Kommunen bygger biogasverk för avloppsslammet. Hushållen får gratis avfallskvarnar så att allt biologiskt köksavfall kan skickas ut i avloppet så sophämtningen minskar. Alla djurhållare på gårdarna i trakten engageras för att bygga egna biogasverk. Ett kemiföretag engageras för att bygga en anläggning för förgasning av skogsavfall. Med den nya billiga tekniken byggs uppgraderingsanläggningar. Den gamla macken från fossilbränslenas tid byggs om till gasmack. Många vill byta bil till de nya laddhybriderna
   Så småningom startas verkstäder i Ruda, som blir först i världen med kommersiell omställning av dieselfordon till s.k. duo-fuel, där motorn går på biogas och diesel. Dieseln som behövs tillverkas av rapsolja samt svartlut från massaindustrin.
   Dessa planer sattes i verket på förvånansvärt kort tid. De blev incitamentet till att även rikspolitikerna vaknade ur sin ”törnrossömn”. De såg till att hela landet blev oberoende av fossila bränslen.

SAMMANFATTNING
   Delar av bruksandan har ersatts med entreprenörskap. Människorna som bor här har en stark tro på landsbygden och dess betydelse för regionens utveckling. Globaliseringen har förändrat näringsliv, kultur och politik. Miljöarbetet har kommit långt. I landskapsbilden är det numera mycket vanligt med vindsnurror/vindkraftverk, solpaneler och andra ekologiskt hållbara energiproducenter.
   Närproducerad mat från Gårdsbutiker har också blivit vanligt.

RUDA SAMHÄLLSFÖRENING / januari 2013.
 

Till början