Inledning Nuläge Vision Hemsidan

Verksamhetsberättelse för år 2018

Styrelsen för Ruda Samhällsförening  får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2018, som är föreningens 41:a år.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 20 mars 2018 i Ruda Bygdegård.

Styrelsen har från årsmötet haft följande sammansättning:

Ordförande: Majlis Axelsson
Vice ordförande
: Rune Hellquist
Kassör: Sven-Allan Törnqvist
Sekreterare: Sven-Allan Törnqvist
Ledamöter:
Hasse Levin, Simon Målberg, Lotta Nilsson, Sven-Allan Törnqvist (valda för två år 2018),
 Anita Küch, Pia Stigsdotter, Kristina Roos, och Lasse Törngren (valda för två år 2017)

Suppleanter:
 
Rune Hellquist och Peter Billgren (valda för två år 2017) Sune Olsson (vald för två år 2018)

Mötesverksamhet:

Under året har 6 protokollförda styrelsemöten hållits under första halvåret. Under andra halvåret har samhällsföreningens ärenden behandlats  i samband med Bygdegårdens styrelsemöten då det till stora delar är samma styrelseledamöter i båda föreningarna och många gånger gemensamma ärenden. Det har varit svårt att samla ledamöterna till separata möten med samhällsföreningen.  Ordförande har även detta år fått dra ett tungt lass och det behövs flera eldsjälar som vill vara med och dra för att föreningen skall bli långsiktigt hållbar.

I år var det 71:e gången som den populära Knutsdansen i början av verksamhetsåret genomfördes. Lennart Petersson stod för musiken till ringlekarna men tyvärr fattades en ledare som kunde visa rörelserna på ett korrekt sätt. Naturligtvis fanns tomten på plats och delade ut en godispåse till alla barn.

Ruda-revyn fick som vanligt besök på premiären då alla medverkande gratulerades med blommor.

Bevakningsgruppen arbetade vidare med bevakningsturer i samhället och anordnade informationsträffar. Tyvärr blev bevakningsbilen i allt för dåligt skick och fick skrotas. Genom Guy Eks kontakter kunde den ersättas med en annan Volvo från Stockholm under våren. Guy har därefter varit bilansvarig och Lotta Nilsson har planerat turlistan. Ett stort tack till Sune Olsson som under så många år tidigare tagit ansvar för bevakningsgruppens organisation och bil.

HSSL (Hela Sverige Ska Leva i Högsby) har fortsatt sin verksamhet bl a med att besöka byarna. Majlis Axelsson, Hasse Levin och Rune Hellquist har representerat Ruda.  

Bredbandsutbyggnaden gjorde uppehåll under första halvåret men efter sommaren blev även norra sidan om Storgatan inkopplade. Nu lär det bara vara enstaka abonnenter i yterområdena som fortfarande väntar på att bli inkopplade.  

Integrationsprojektet i form av sy-café för invandrade kvinnor har fortsatt under året med uppehåll under sommarmånaderna. De har sina träffar i bygdegården. Invandrarverket har bidragit med fortsatt finansiering.

Besök av en helikopter i juli som gjorde uppstigningar över Ruda för intresserade.

Aktivitetsparken har delvis avvecklats och en del fasta lekanordningar plockats bort. Området används i mindre omfattningen efter att affärsverksamheten upphört och färre förbipasserande stannar för att rasta. Under hösten informerades om att affären med servering och bensinstation skulle öppnas i ny regi men därefter har inget mera hänt. Sommarloppisen flyttade tillbaka sin verksamhet till parken efter ett år vid stationsområdet. PRO har använt sin boulebana i parkområdet flitigt och även banan för beachvolleyboll har kommit till användning.

Föreningen har skött parkens grönytor, plockat skräp, tömt papperskorgar och satt ut bänkar för Ruda-bor och de som stannat för att rasta. Toalettbyggnaden har inte varit tillgänglig p g a ovissa ägarförhållanden men behovet av en toalett är stort. Föreningen beslöt att hyra och placera ut en Bajamaja över sommaren men behovet finns året runt. 

Den torra sommaren medförde att ÖSK:s blomsterbidrag inte kunde nyttjas fullt ut till samhällets utsmyckning. Med bevattningsförbud är det svårt att komma åt vatten för att hålla växtligheten frisk och därför planterades inte så mycket. Medel som inte kunde utnyttjas har återbetalats till ÖSK och nytt bidrag har sökts för 2019.  

Traditionsenligt deltog föreningen i uppsättningen av samhällets julgran före advent. Tillsammans med Ruda bygdegård anordnades en julmarknad med god uppslutning av utställare och besökare.

Verksamhetsåret avslutades med en gemensam jultallrik för styrelserna i samhällsföreningen och bygdegården, samt bevakningsgruppen.

Januari 2019.
 Styrelsen