Inledning Nuläge Vision Hemsidan

PROTOKOLL FÖRT VID RUDA SAMHÄLLSFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2014.03.13 I FOLKETS HUS I RUDA

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Majlis Axelsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Rune Hellquist och Kerstin Winkler valdes till sekreterare.

 § 3. Fastställande av dagordning
Mötet förklarade att föreslagen dagordning kunde godkännas utan justeringar.

§ 4. Val av justerare för årsmötesprotokollet
Till justeringsmän för årets protokoll valdes Leyron Hallgren och Hasse Levin.

§ 5. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett
Det framkom önskemål om att försöka få ut kallelse tidigare, då det upplevdes som kort om tid om kallelse kom endast 8 dagar före årsmötet. Styrelsen fick i uppdrag att försöka tidigarelägga utskick till nästa årsmöte. Framkom dock att kallelse kommit medlemmar tillhanda inom föreskriven tid.

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse har medföljt kallelsen varför den bara "skummades" igenom. Verksamheten godkändes därefter av årsmötet och lagdes till handlingarna.

§ 7. Kassörens förvaltningsberättelse
Balans- och resultaträkning delades ut till samtliga närvarande och en presentation av siffrorna gjordes av kassören Sven-Allan. Fråga om kostnader för bevakningsgruppen verkligen ska belasta samhällsföreningen kom upp. Är detta något som samhällsföreningen ska hålla på med? Konstaterades att både kommunen och polisen tycker att verksamheten är bra för bygden. Balans- och resultaträkningen godkändes därefter av årsmötet.

§ 8.Revisorernas berättelse
Då Jan-Olof (Nole) var försenad pga ett annat revisorsuppdrag lästes revisorernas berättelse upp av mötets ordförande Rune. Den godkändes därefter av årsmötet och lades till handlingarna

 § 9.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10. Beslut enligt balans- och resultaträkning
Beslutades att årets underskott om 1769:71 förs över i ny räkning.

§ 11. Fastställande av medlemsavgifter
Fastställande av medlemsavgift: Styrelsen förslog att medlemsavgiften på 125:-/år inte höjs. Godkändes av årsmötet.

§ 12. Val
Då styrelsen under året, inte kunnat finna någon/några personer, som varit villiga att bli valberedare, har styrelsen själv tagit fram förslag till ledamöter.

Årsmötet valde nedanstående personer.

a) till ordförande på 1 år omvaldes Majlis Axelsson
b) till ledamöter på 2 år Rune Hellquist
Åke Lundberg
Lotta Nilsson
Sven-Allan Törnqvist
c) till suppleanter på 2 år nyvaldes Agneta Gran
nyvaldes Hasse Levin
d) till revisor på 2 år omvaldes Jan-Olof "Nole" Johansson
e) till revisorssuppleant omvaldes Birgitta Palmgren
f) valberedning styrelsen fick i uppdrag att söka nya valberedare
G) följande ledamöter har ett år kvar i styrelsen Inga-Lill Andersson
Pia Stigsdotter
Lasse Thörngren
Kerstin Winkler
Sune Olsson (suppl)
Laila Hellquist (suppl)
Inge Johansson (revisor)

 

§ 13. Övriga frågor:
a) Sune informerade lite snabbt om att "Bringholz"-fastigheten sålts. Verksamheten där kommer i första hand vara lager åt ett företag som heter Brigbys AB.

b) Närtrafiken har startat i Ruda. Det innebär att kommer finnas möjlighet för Rudabor att ta sig till Högsby även under lördagar. Vi konstaterade att informationen kring detta hade varit dålig, men vi hoppas att det kommer information från KLT och/eller kommunen.

C) Därefter informerade Jonas Högguist, Högsby kommun om bredband och fiber. Kommunen förespråkar fiber för att trygga kommunikationen i framtiden. Den mobila täckningen fungerar dåligt på många håll i kommunen och Telia tar bort kopparnätet. Detta innebär bl a att Trygghetslarmen inte fungerar för de äldre i kommunen. Han informerar även om att regeringen har som mål att 90 procent av alla medborgare ska ha tillgång till fiber 2020. Högsby kommuns målsättning är 100 procent.

Han berättade även att för att få stöd/bidrag från Landsbyggdsprogrammet krävs att varje hushåll går in med minst 15 000:- själv. I Långemåla hade notan slutat på knappt 15 000:-. Där var det ca 60 hushåll som anslöt sig. Det borde kunna gå att få fler att vilja ansluta sig i Ruda och då kanske man kan komma ner ytterligare i pris. Det finns redan två knutpunkter färdiga i Ruda. För att kunna få bidrag krävs att minst 20 hushåll och som mest 200 fastigheter ansluter sig.

§ 14. Avslutning på årsmötet
Rune tackade samtliga deltagare för visat intresse och mötet avslutades med lite trevligt "mingel" tillsammans med frukt och dryck.

Ruda 2014-03-13

Ordförande Rune Hellquist (v.ordf)

Vid protokollet: Kerstin Winkler (sekr)

Justerare: Hasse Levin och Leyron Hallgren