Inledning Nuläge Vision Hemsidan

PROTOKOLL FÖRT VID RUDA SAMHÄLLSFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2017.03.28 I FOLKETS HUS I RUDA

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Majlis Axelsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Rune Hellquist och Majlis Axelsson valdes till sekreterare.

 § 3. Fastställande av dagordning
Mötet förklarade att föreslagen dagordning kunde godkännas utan justeringar.

§ 4. Val av justerare för årsmötesprotokollet
Till justeringsmän för årets protokoll valdes Guy Ek och Pernilla Karlsson.

§ 5. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett (8 dagar innan)
Kallelse har utgått i god tid före föreskriven tid.

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse har medföljt kallelsen varför den bara "ögnades" igenom. Verksamhetsberättelsen godkändes därefter av årsmötet och lagdes till handlingarna.

§ 7. Kassörens förvaltningsberättelse
Balans- och resultaträkning delades ut till samtliga närvarande och en redovisning gjordes av kassören Sven-Allan Törnqvist.
 Noterades att årets resultat visar en förlust om 6328kr, detta p.g.a. att "Byapengen" inte kommit in under året. Med byapengen inräknad (den har kommit nu) ger det en vinst för året. Balans- och resultaträkningen godkändes därefter av årsmötet och lades till handlingarna.

§ 8.Revisorernas berättelse
R
evisionsberättelsen lästes upp. Den godkändes därefter av årsmötet och lades till handlingarna. Då vår revisor under flera år – Inge Johansson – avlidit under året, hedrade årsmötet hans minne med en tyst minut

 § 9.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10. Beslut enligt balans- och resultaträkning
Beslutades att årets redovisade underskott om 6328kr förs över i ny räkning.

§ 11. Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften på 125:-/år bibehålles. Förslaget godkändes av årsmötet.

§ 12. Val

a) till ordförande på 1 år omvaldes Majlis Axelsson
b) till ledamöter på 2 år Pia Stigsdotter (omval)
Lasse Thörngren (omval)
Anita Küch (nyval)
Kristina Roos (nyval)
c) följande ledamöter har ett år kvar i styrelsen Pernilla Karlsson
Lotta Nilsson
Sven-Allan Törnqvist
John Viberg
  till suppleanter på 2 år Rune Hellquist (omval)
Peter Billgren (nyval)
c) suppleant med ett år kvar Johny Johansson
d) till revisor på 2 år nyvaldes Lennart Petersson
e) till revisorssuppleant 2 år nyvaldes Jan Nilsson
  revisor med ett år kvar
revisorsuppl. med ett år kvar
Jan-Olof (Nole) Johansson
Birgitta Palmgren
f) valberedning Styrelsen fick i uppdrag att söka nya valberedare

§ 13. Övriga frågor:
Önskemål om tågstopp i Ruda. Vad har gjorts? Rune berättade att vi haft en grupp som arbetat med detta, men inte fått något gehör från KLT. Från Kommunens sida hänvisar man till KLT.

Affären! Vad kan vi göra? Det behövs en bra fungerande affär i samhället. Önskemål att Samhällsföreningen tar upp diskussionen med berörda.

Miljön i samhället! Alltför många tomma hus, skräpiga tråkiga tomter och allmänna utrymmen.

§ 14. Avslutning på årsmötet
Rune tackade för förtroendet att vara ordförande under mötet och lämnade över ordet till Majlis som tackade samtliga deltagare för visat intresse och avslutade mötet.

Information
Därefter fick vi lite information om framdragningen av fiberkabel i Ruda. Stephan Swaleng berättade att man har börjat vid äggpackeriet och att man sakta men säkert tar sig vidare genom Ruda. Förhoppningen är att det blir färdigt under 2017 i Ruda samhälle. Om man inte har anmält sig tidigare, bör man göra det snarast till Högsbynät. När Högsbynät grävt sig förbi tomten blir det väldigt mycket dyrare att ansluta sig i efterhand.

Efter ett antal frågor till och svar från Stephan tackade ordförande för ett trevligt årsmöte och intressant information och inbjöd till ett trivsamt umgänge med frukt och dryck.

Ruda 2017-03-28

Ordförande Rune Hellquist (v.ordf)

Vid protokollet: Majlis Axelsson (ordf)

Justerare: Guy Ek och Pernilla Karlsson