Inledning Nuläge Vision Hemsidan

PROTOKOLL FÖRT VID RUDA SAMHÄLLSFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2019.03.28 I RUDA BYGDEGÅRD

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Majlis Axelsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Majlis Axelsson och till sekreterare Sven-Allan Törnqvist.

 § 3. Fastställande av dagordning
Mötet förklarade att föreslagen dagordning kunde godkännas utan justeringar.

§ 4. Val av justerare för årsmötesprotokollet
Till att justera mötesprotokollet utsågs Sune Olsson och Jan Nilsson.

§ 5. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett (8 dagar innan)
Kallelse har utgått i postlådorna 10 dagar före mötet.

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse har medföljt kallelsen. Mötet ansåg att den inte behövde läsas. Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

§ 7. Kassörens förvaltningsberättelse
 

Balans- och resultaträkning delades ut till samtliga närvarande och en presentation av siffrorna gjordes av kassören Sven-Allan Törnqvist.  Balans- och resultaträkningen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

§ 8.Revisorernas berättelse
R
evisionsberättelsen lästes upp. Den godkändes därefter av årsmötet och lades till handlingarna.

 § 9.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10. Beslut enligt balans- och resultaträkning
Beslutades att årets förs över i ny räkning 2019.

§ 11. Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften på 125:-/år bibehålles. Godkändes av årsmötet.

§ 12. Val

a) till ordförande på 1 år omvaldes Majlis Axelsson
b) till ledamöter på 2 år Anita Küch (omval)
Kristina Roos (omval)
Pia Stigsdotter (omval)
Lasse Thörngren (nyval)
c) till suppleanter på 2 år Rune Hellquist
Peter Billgren
d) till revisor på 2 år Lennart Petersson, ordinarieJan-Olof (Nole) Johansson, ordinarie, (omval)
Birgitta Palmgren, suppl, (omval)
e) revisorsuppl. på 2 år Jan Nilsson, suppl
f) valberedning Ingen valberedning kunde utses. Mötet gav styrelsen i uppdrag att försöka få en valbededning på plats under året.
g) följande ledamöter har ett år kvar i styrelsen Hasse Levin
Simon Målberg
Lotta Nilsson
Sven-Allan Törnqvist
Sune Olsson (suppleant)
Jan-Olof Johansson (revisor)
Birgitta Palmgren (revisorssuppleant)

§ 13. Val av två styrelsemedlemmar som får teckna föreningens firma var för sig
Mötet utsåg ordf. Majlis Axelsson och kassör Sven-Allan Törnqvist till att teckna Ruda Samhällsföreningens firma och handa föreningens bankmedel var för sig.

§ 14.Övriga frågor:
Att affären inte kunnat öppna beror enligt kommunens kontaktperson på att Länsstyrelsen dröjer med beslut om bidrag och tillstånd.

Förslag till hur samhällsföreningens pengar kan användas för allas bästa efterfrågades. Lämna gärna ett meddelande i postlådan vid Tallåsen bygg eller prata med någon i styrelsen.

Hur kan ungdomar aktiveras och intresseras för föreningslivet och samverkan? Förslag att bjuda in alla föreningar till gemensamt möte för samtal om gemensamma angelägenheter.

Städdag i parken med korvgrillning eller fika som belöning

Mekanisk verkstad kommer att etablera sig i byggnaden där bageriet funnits på Kringelvägen 1.

§ 15. Avslutning på årsmötet
Majlis tackade samtliga deltagare för visat intresse och mötet avslutades med lite trevligt "mingel" tillsammans med frukt och dryck.

Ruda 2019-03-28

Ordförande Majlis Axelsson (ordf)

Vid protokollet: Sven-Allan Törnqvist (kassör)

Justerare: Sune Olsson och Jan Nilsson