Inledning Nuläge Vision Hemsidan

PROTOKOLL FÖRT VID RUDA SAMHÄLLSFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2021.08.18 I RUDA BYGDEGÅRD

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Majlis Axelsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Solveig Ek och till sekreterare Laila Hellqvist.

 § 3. Fastställande av dagordning
Mötet förklarade att föreslagen dagordning kunde godkännas utan justeringar.

§ 4. Val av justerare för årsmötesprotokollet
Till att justera mötesprotokollet utsågs Yvonne Rundberg och Thomas Ottosson.

§ 5. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett (8 dagar innan)
Kallelse har utgått i god tid före föreskriven tid och godkändes av mötet.

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse gör 2020 har delats ut före mötet varför den bara "ögnades" igenom. Verksamhetsberättelsen godkändes därefter av årsmötet och lades till handlingarna.

§ 7. Kassörens förvaltningsberättelse
Balans- och resultaträkning delades ut till samtliga närvarande och redovisning gjordes av kassören Sven-Allan Törnqvist.  Noterades att årets resultat visade en vinst  om 32 208kr, detta främst pga att "Byapengen" som inte kommit in under förra året, har kommit in under 2020. Noterades också att bidraget till blommor (13 777kr) inte kunnat utnyttjas fullt ut varför en del (5 348kr) återbetalats till kommunen. Balans- och resultaträkningen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

§ 8.Revisorernas berättelse
R
evisionsberättelsen lästes upp av Solveig Ekh. Den godkändes därefter av årsmötet och lades till handlingarna.

 § 9.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10. Beslut enligt balans- och resultaträkning
Beslutades att årets redovisade överskott on 33 208kr förs över i ny räkning.

§ 11. Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften ändras. För att förenkla hanteringen för Ruda Samhällsförening och Ruda Bygdegård föreslås att medlemsavgifterna samordnas enligt följande:

  • Man kan vara medlem i en eller båda föreningarna.
  • Medlemsskap i en förening är 100kr /person och år för den som fyllt 18 år.
  • Medlemskap i båda föreningarna 150kr /person och år för den som fyllt 18 år.
  • Barn under 18 år behöver inte betala medlemsavgift.

Förslaget godkändes av årsmötet.

§ 12. Val av styrelse, revisorer och valberedning

a) till ordförande på 1 år omvaldes Majlis Axelsson
b) till ledamöter på 2 år Lotta Nilsson, (omval)
Sven-Allan Törnqvist, (omval)
c) till suppleanter på 2 år Sune Olsson, (omval)
d) till revisor på 2 år Lennart Petersson, ordinarie (omval)
Jan-Olof (Nole) Johansson, ordinarie
e) revisorsuppl. på 2 år Jan Nilsson, (omval)
f) valberedning Ingen valberedning kunde utses. Mötet gav styrelsen i uppdrag att försöka få en valberedning på plats under året.
g) följande ledamöter har ett år kvar i styrelsen Anita Küch
Kristina Roos
Pia Stigsdotter
Lasse Thörngren
 

§ 13. Val av fullmaktshavare och fullmaktsgivare, enligt sparbankens nya beteckningar på företrädare mot banken.
Årsmötet beslutade att utse ordf.  Majlis Axelsson och kassör Sven-Allan Törnqvist eller den de/den sätter i sitt ställe, att oinskränkt företräda föreningen var för sig.
Årsmötet beslutade vidare att utse Majlis Axelsson och Sven-Allan Törnqvist att vara föreningens fullmaktsgivare

§ 14.Övriga frågor
Majlis Axelsson ville, före slutet av november , få förslag på blommor /buskar /träd att plantera i Ruda. Ännu finns "blomsterpengar" att tillgå.

§ 15. Avslutning på årsmötet
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade årsmötet. Därefter inbjöds till ett föredrag/kåseri om Ruda av Ingvar Gunnarsson samt därefter serverades pizzabitar och dricka.

Ruda 2021-08-18

Ordförande Solveig Ek (ordf)

Vid protokollet: Laila Hellqvist

Justerare: Yvonne Rundberg, Thomas "Otto" Ottosson