Inledning Nuläge Vision Hemsidan

OBS! Texten nedan är tillrättalagd för ökad tydlighet.
Länk till originalprotokoll

PROTOKOLL FÖRT VID RUDA SAMHÄLLSFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2023.02.28 I RUDA BYGDEGÅRD

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Majlis Axelsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Solveig Ek och till sekreterare Yvonne Rundberg.

 § 3. Fastställande av dagordning
Mötet förklarade att föreslagen dagordning kunde godkännas utan justeringar.

§ 4. Val av justerare för årsmötesprotokollet
Till att justera mötesprotokollet utsågs Guy Ek och Sune Olsson.

§ 5. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett (8 dagar innan)
Kallelse har utgått i god tid före föreskriven tid och godkändes av mötet.

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse för 2022 lästes igenom och godkändes.

§ 7. Kassörens förvaltningsberättelse
Kassören Sven-Allan Törnqvist läste igenom förvaltningsberättelsen och meddelade angående posterna blomsterbidrag, kostnader och turerna i aktivitetsparken. Balansrapporten visar att det finns en del pengar som är alla föreningars. Resultatet -15 455kr. Sven-Allan Törnqvists berättelse godkändes och lades till handlingarna.

§ 8.Revisorernas berättelse
De reagerade på resultatet och det låga medlemsantalet. Den godkändes och lades till handlingarna. Revisorer var Lennart Petersson och Jan-Olof Johansson.

 § 9.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10. Beslut enligt balans- och resultaträkning
Beslutades att årets redovisade underskott 15 455kr förs över till nästa år.

§ 11. Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften inte ändras. För att förenkla hanteringen för Ruda Samhällsförening och Ruda Bygdegård tas medlemsavgifterna in enligt följande:

  • Man kan vara medlem i en eller båda föreningarna.
  • Medlemsskap i en förening är 100kr /person och år för den som fyllt 18 år.
  • Medlemskap i båda föreningarna 150kr /person och år för den som fyllt 18 år.
  • Barn under 18 år behöver inte betala medlemsavgift.

§ 12. Val av styrelse, revisorer och valberedning

a) till ordförande på 1 år Majlis Axelsson, (omval)
b) till ledamöter på 2 år Lotta Nilsson, (omval)
Sven-Allan Törnqvist, (omval)
Anna-Karin Broström, (nyval)
Krister Malmgren, (nyval)
c) fyllnadsval på 1 år Kalle Åberg, (nyval)
Pontus Karlsson, (nyval)
d) kvarstår ett år i styrelsen Anita Küch
Kristina Roos
e) ersättare på 1 år Sune Olsson, (omval)
Dan Mattisson, (nyval)
d) till revisor på 2 år Jan-Olof (Nole) Johansson, ordinarie (omval)
e) kvarstår 1 år Lennart Petersson, ordinarie
f) revisorsuppl. på 1 år Jan Nilsson, (omval)
g) valberedning Ingen valberedning kunde utses. Mötet gav styrelsen i uppdrag att försöka få en valberedning på plats under året.
     

§ 13. Val av fullmaktshavare och fullmaktsgivare, enligt sparbankens nya beteckningar på företrädare mot banken.
Årsmötet beslutade att utse ordf.  Majlis Axelsson och kassör Sven-Allan Törnqvist eller den de/den sätter i sitt ställe, att oinskränkt företräda föreningen var för sig.
Årsmötet beslutade vidare att utse Majlis Axelsson och Sven-Allan Törnqvist att vara föreningens fullmaktsgivare

§ 15. Avslutning på årsmötet
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade årsmötet. Därefter serverades pizzabitar och dricka.

Ruda 2022-04-21

Ordförande Solveig Ek (ordf)

Vid protokollet: Yvonne Rundberg

Justerare: Guy Ek och Sune Olsson

OBS! Texten ovan är tillrättalagd för ökad tydlighet.
Länk till originalprotokoll